Bhakti Trivedi

Bhakti Trivedi

Regional Head, Mulund

Arvin Sahni

Arvin Sahni

Regional Head, Bhandup

Julie Fernandes

Julie Fernandes

Regional Head, Powai

Anand Prakash

Anand Prakash

Corporate Strategist

Brinda Kathrani

Brinda Kathrani

Curriculum Development